Omavalvontasuunnitelma

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Yksityinen palveluntuottaja: Caring Star Oy Pulttitie 16 B 00880 Helsinki,

Y-tunnus 2949903-6 Palvelumuoto: Kodinhoito- ja tukipalvelut

Yhteystiedot: Farhia Abdi Puh. 040-140 4674, 045-610 3070 Sähköposti: info@caringstar.fi

Toiminta-ajatus

Caring Star Oy tarjoaa kodinhoito- ja tukipalveluja vanhuksille. Palvelut mahdollistavat ikäihmisten kotona asumisen mahdollisimman pitkään, tavoitteena asiakkaan hyvä arki- ja päivittäinen tukeminen. Toimintamme tarkoituksena on tuottaa laadukasta ja yksilöllistä, sekä tehostettua vanhustenhoito palvelua, kuten verenpaineen mittaus, suihkutus, saattaja-apu, kotisiivous, vaatehuolto, kauppa-asiointi, sekä henkilökohtainen avustaja. Toimintaamme ohjaavat arvot, kuten asiakkaan kunnioittaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Kodinhoito palvelumme auttavat ylläpitämään ja tukemaan asiakasta päivittäin. Toimimme jokaisen asiakkaan osalta yksilöllisesti vuorovaikutuksessa, henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Käymme hoitosuunnitelmassa läpi myös muutokset asiakkaan hoidon osalta, kuten lääkkeiden, ruokatilausten muutokset, asiakkaan terveydentilanne. Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelusopimus, jossa huomioidaan hänen yksilölliset tarpeensa. Henkilökunta pyritään pitämään samanlaisena tukipalvelujen osalta, jotta luottamus asiakkaan ja palveluntuottajan välillä toimii joustavasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Toimimme lähtökohtaisesti asiakkaan parhaaksi. Toiminta-alueenamme on aluksi Helsinki.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Caring Star Oy:n arvot ovat, luotettavuus, asiakkaan kunnioittaminen ja yksilöllisyys, sekä palvelun korkea taso. Tavoitteenamme on tukea asiakkaan toimintakykyä niin, että hän kykenee suoriutumaan päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä omaisten ja asiakkaan kanssa. Palvelu- ja hoitosuunnitelma tarkistetaan asiakkaan toimintakyvyn ja hoidon tarpeen muuttuessa olennaisesti.

Riskienhallinta

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen. Pyrimme ennakoimaan riskit huolellisella kartoituksella. Asiakkaalle tehdään kotikäynti, jossa käydään läpi hoitosuunnitelman tavoitteet ja asiakkaan toiveet, sekä asiakkaan terveydentilan arviointi, huolehdimme asiakkaan turvallisuudesta. Ilmoitamme myös suullisesti, sekä kirjaamalla asiakkaan mahdolliset vaaratilanteet. Noudatamme aina työssämme lain mukaisesti salassapito velvollisuutta. (Sosiaalihuoltolaki 48 §) Perehdytämme työntekijämme ja opiskelijat perehdyttämissuunnitelman mukaisesti. Kaikki työntekijämme ovat velvollisia ilmoittamaan esimiehelle mahdollisista uusista riskeistä, tai läheltä-piti tilanteista. Kartoitetaan erilaisia riskitekijöitä, jos esim. asiakkaan tavaroita rikkoontuu, tai asiakas loukkaa kaatuessaan itsensä, jos asiakkaan luona käy henkilö, joka kohtelee asiakasta fyysisesti, tai psyykkisesti kaltoin, jos asiakkaan palvelut eivät vastaa palveluntarpeeseen, asiakkaan kaltoinkohtelua ja toimintakulttuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia. Toimintakulttuuriin sisältyvistä ongelmista voi olla kyse esimerkiksi yksilön perusoikeuksien rajoittamisesta vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa. Pakotteiden, tai rajoitteiden käytöstä tulee aina olla asiakaskohtainen lupa ja ilmoitus tulee tehdä, jos pakotteita, tai rajoitteita käytetään muutoin.  Otamme tarvittaessa yhteyttä Helppi Seniori asiakasohjaukseen, tai olemme yhteydessä kaupungin sosiaaliviranomaisiin. Jokaisen työntekijän tulee tietää ilmoitusvelvollisuuskäytännöstä. Pyritään ennakoimaan erilaiset toimintamallit, miten tulee menetellä, mahdollisissa riskitilanteissa

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat

Kaikki epäkohdat käydään asiakkaan kanssa läpi ja pyritään korjaamaan ne mahdollisimman pikaisesti. Myös läheltä piti- tilanteet käydään läpi asiakkaan/omaisten kanssa ja raportoidaan. Lisäksi mietitään, miten jatkossa vastaavat tapahtumat voitaisiin ehkäistä. Vaaratilanteen sattuessa mietitään yhdessä, miten epäkohta saadaan poistettua ja, miten toimintaa voidaan muokata niin, että se ei uusiudu.

Omavalvontasuunnitelman laatiminen ja julkisuus

Vastaava henkilö on laatinut omavalvontasuunnitelman toiminnasta. Omavalvontasuunnitelman vastaava yrittäjä Farhia Abdi Hassan, joka myös vastaa sen seurannasta ja päivityksistä puh.040-140 4674 Omavalvontasuunnitelma toimitetaan asiakkaalle ja omaisille, kullekin omat kappaleensa ensimmäisen käynnin jälkeen. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa uudelleen. Omavalvontasuunnitelma tulee myös yrityksen verkkosivuille julkisesti nähtäväksi.

Palvelutarpeen arviointi ja suunnitelma

Kartoitamme palvelutarpeen aina ilmaisella tutustumiskäynnillä, kun tutustumme kohteeseen ja asiakkaaseen, samalla arvioidaan avun tarve yhdessä asiakkaan, tai tarvittaessa omaisen kanssa. Sopimukseen kirjataan yhdessä asiakkaan kanssa kaikki suoritettavat tehtävät, sovittu aika ja hinta. Sopimus tehdään aina kirjallisesti kahtena kappaleena ja sitä päivitetään tarvittaessa. Toimimme aina hyvien tapojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Asiakkaan toive pyritään aina toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnioitamme asiakkaidemme päätöksiä, yksityisyyttä ja noudatamme terveydenhuoltolakia ja salassapitovelvollisuutta. Jokaisella ihmisellä on oikeus inhimilliseen kohteluun ja parhaiten se turvataan työskentelemällä eettisten periaatteiden mukaisesti. Mikäli epäasiallista kohtelua ilmenee, tartumme siihen heti ja selvitämme tapahtumat kaikkien sitä koskevien osapuolten kanssa. Yrittäjänä vastuullamme on korjata tilanne niin, ettei tilanne toistu. Jos asiakas kokee, että häntä on kohdeltu epäasiallisesti, toivomme hänen ottavan välittömästi yhteyttä Caring Star Oy: vastuuhenkilöön, jolloin voimme käydä tilanteen läpi yhdessä kaikkien asianosaisten kanssa ja suunnitella tilanteen korjaus, niin ettei tilanne enää toistu. Näin pyrimme takaamaan luottamuksen ja asiakkaan hyvinvoinnin, sekä hyvän asiakassuhteen säilymisen.

Asiakkaan kohtelu

Kunnioitamme asiakkaan Itsemääräämisoikeutta asiakassuhteessa. Varmistamme, että asiakkaan perustarpeet tulevat hoidettua, päivittäinen hygienia asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Asiakkaan osallisuus

Esitämme jokaiselle uudelle asiakkaalle toiveen, että he antaisivat palautetta, jotta voidaan kehittää toimintaa, sekä työnlaatua. Pyydämme asiakkailtamme tietyin väliajoin palautteita, jota hyödynnän laadun kehittämisessä. Käymme jokaisen palautteen läpi ja suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa, miten palvelua voin edelleen kehittää.

 

Asiakkaan oikeusturva

Asiakkailla on oikeus laadulliseen hyvään sosiaalihuoltoon ja asianmukaiseen kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta kohdellaan hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Palvelun ja hoidon laatuun tai kohteluun liittyvät palautteet ja tyytymättömyys voidaan pääsääntöisesti selvittää avoimella keskustelulla paikallisesti yksikön lähiesimiehen kanssa. jos asiakas on tyytymätön, on hänellä aina oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin asiakas on tyytymätön saamissaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluissa. Jos mahdollista, muistutukseen tulee nimetä myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot

Sari Herlevi ja Teija Tanska Neuvonta puh. 09 3104 3355

Sosiaaliasiamiehen tehtävät:

neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä tiedottaa asiakkaan oikeuksista toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kuntayhtymässä ja antaa siitä selvityksen vuosittain Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös sovittelevassa roolissa asiakkaan ja työntekijän välisissä ongelmallisissa tilanteissa.

Asiakastietojen käsittely

Noudatamme salassapitovelvollisuutta tietojen suhteen, emmekä luovuta tietoja ulkopuolisille. Tietosuojavastaavana toimii Farhia Abdi Hassan, 040-140 4674. Yritykselle on laadittu henkilötietojen käsittelyä koskeva ohjeistus.

Palvelun sisällön omavalvonta

Sosiaalipalvelujen ja kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä, erityisesti sosiaalista toimintakykyä. Toiminta pitää sisällään yksityiskohtia, jotka vahvistavat asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuutta. Tätä toteutetaan yksilöllisen suunnitelman ja tavoitteellisen toimintakykyä ja kuntoutumista tukevan toiminnan avulla. Asiakkailla on mahdollisuus saada henkilökohtaisesti ohjausta, sekä neuvontaa.

Hyvinvointi ja Hygieniakäytännöt

Kodinhoito- ja tukipalveluja tuotetaan korkeaa hygieniatasoa noudattaen. Caring Star Oy:ssä on alan koulutuksen saanutta henkilökuntaa, kuten lähihoitajat, sekä puhtaana pidon alan työntekijöitä. Käytämme yleensä tehtävissämme asiakkaan omia siivousvälineitä, tai siivoustekstiilejä. Siivousvälineiden ja tekstiilien huolto voidaan tehdä yhdessä asiakkaan, tai omaisen toimesta. Siivous suoritetaan hyvän ammattitavan mukaisesti, puhtaasta likaisempaan, oikeilla työvälineillä, sekä menetelmillä. Siivousvälineiden ja puhdistusaineiden valinnassa huomioimme asiakkaan erityistarpeet, esim. onko asiakkaalla taipumusta allergiaan. Ennen käyntiä asiakasta on informoitu kertomaan, jos hänellä on esim. vasatauti, flunssa, tai jokin muu samankaltainen ohimenevä tauti, niin ettei kyseinen tauti pääse leviämään muiden asiakkaiden keskuudessa. Sovimme asiakkaan, tai omaisen kanssa seuraavasta käynnistä. Ohjaamme asiakkaan tarvittaessa jatkohoitoon.

Asiakasturvallisuus

Turvallisuuden vastuut yksikössä

Päävastuussa asiakasturvallisuudesta ovat esimies.  Yrityksessämme on nimetty turvallisuusvastaava. Caring Star Oy:n turvallisuusvastaavana toimii Abdi Farhia Hassan Yhteistyö muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Läpikäydään ja päivitetään turvallisuuskäytäntöjä vuosittain. Henkilöstöllä on riittävät ensiaputaidot. Tarvittaessa ollaan palo- ja pelastusviranomaisiin yhteydessä. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan työntekijöidemme ja muiden sidosryhmien kanssa, miten yrityksemme kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä ja rakenne

Caringstar Oy:n henkilökunnan määrä on noin 20 henkilöä, kuten hoitajat, lähihoitajat ja tukipalvelujen työtehtävissä oleva henkilöstö. Yrityksemme henkilökunnalla on työtehtäviin soveltuva osaamisvaatimukset täyttävä puhtausalan koulutus, kotihoidon tehtäviin. Henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tai heillä on muu soveltuva koulutus työhön sekä riittävä työkokemus.

Sijaisten käytön periaatteet

Sijaisia käytetään, jos se on välttämätöntä. käytämme ensisijaisesti omaa työvoimaa.

Henkilöstövoimavarojen riittävyyden varmistaminen

Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan järkevällä työaika- ja henkilöstösuunnittelulla. Henkilöstölle tarjotaan kilpailukykyinen palkka. Yhteinen liikunta ja virkistäytyminen.

Henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet

Yrityksemme rekrytointi tapahtuu oman rekrytointiprosessimme mukaan.

Vakituinen henkilökunta rekrytoidaan julkisen hakuprosessin kautta. Määräaikainen henkilökunta rekrytoidaan julkisen hakuprosessin kautta. Ammattihenkilöille on määritelty kelpoisuusedellytykset, jotka ilmoitetaan työpaikkailmoituksessa. Työntekijöiden soveltuvuus ja luotettavuus työtehtäviin arvioidaan rekrytointivaiheessa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan haastattelunyhteydessä. Työntekijän ammattioikeudet varmistetaan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä Julkisuosikista, tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä JulkiTerhikistä. Tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa edellytetään tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskenteleviltä. Uusien työntekijöiden koeajan pituus on vakituisilla 6 kk ja määräaikaisilla puolet työsuhteen pituudesta, mutta korkeintaan 6 kk.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Otetaan jo rekrytointivaiheessa huomioon vanhusten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus. Työntekijöiden perehdytys asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttamiseen. Jokainen uusi työntekijä ja opiskelija perehdytetään työhön, organisaatioon, asiakastyöhön. Perehdyttämistä tekevät lisäksi työryhmän jäsenet. Omavalvontasuunnitelmat ovat nähtävillä yrityksessä.

Henkilökunnan täydennyskoulutus

Pyrimme kehittämään henkilökunnan osaamista. Kehittämisen tulee olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Osaamisen ylläpitäminen ja koulutus on meille tärkeä. Täydennyskoulutusta suositellaan, tarpeen niin vaatiessa. Henkilökunnan osaamista ja koulutustarpeita arvioidaan suhteessa sosiaalipalvelujen toimintakäytäntöjen kehittämiseen. Lisäksi jokaisen työntekijän henkilökohtaiset koulutustarpeet käydään läpi. Työntekijöillä on velvollisuus oman ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen ja työnantajalla on velvollisuus mahdollistaa henkilökunnan täydennyskoulutukseen osallistuminen.

 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he tehtävissään huomaavat epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan epäasiallista kohtaamista, asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua, asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa tai perushoivassa ja hoidossa olevia vakavia puutteita tai toimintakulttuurin liittyviä epäeettisiä ohjeita, tai asiakkaalle vahingollisia toimintatapoja, esim. pakotteita, tai rajoitteita. Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä, tai kemiallista, eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua. Asiakkaan turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista otetaan yhteys Helppi Senioriin. Ilmoitusvelvollisuus ja sen menettelyohjeet ovat osa työntekijöiden perehdytystä. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. Ilmoituksen vastaanottaja on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin epäkohdan tai epäkohdan uhan poistamiseksi. Mikäli epäkohtaa ei korjata viivytyksettä, on ilmoittajan ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle (AVI). Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

Asiakastietojen kirjaaminen, käsittely ja salassapitosäännösten noudattaminen

Henkilöstön perehdytyksen yhteydessä käydään läpi kaikki henkilötietojen käsittelyyn ja kirjaamiseen liittyvät ohjeistukset ja mistä ohjeistukset löytyvät. Henkilöstö perehtyy tietoturvaohjeisiin, sekä käyttämiensä tietojärjestelmien käyttö- ja kirjaamisohjeisiin. Työntekijä allekirjoittaa tietoturvallisuussitoumuksen, jolloin hän vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tietosuojasitoumuksessa esitetyt periaatteet ja sitoutuu noudattamaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeita, sekä säädöksiä. Caring Star Oy seuraa sitoumuksia ja käy tämän läpi työntekijöiden kanssa. Yrityksessämme käydään säännöllisesti henkilöstön kanssa läpi tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeistuksia ja miten toimitaan. Pidetään ajankohtainen tieto lainsäädännöstä, ohjeista ja viranomaismääräyksistä. Caring Star Oy:ssä on käytössä menetelmä lukituissa tiloissa, jonne tehdään tietosuoja- ja tietoturvailmoitukset, mikäli henkilötietojen salassapito on vaarantunut, tai on havaittu ohjelmisto-, laite- tai muu toimintahäiriö, jolla on voinut olla vaikutusta henkilötietojen salassapitoon. käymme yhdessä läpi tapahtuman ja toimenpiteet.

Laatu:

Asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa tukeminen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Huolehditaan asiakkaan hyvinvoinnista, monipuolisesta ravinnosta ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä virikkeellisestä päivärytmistä.

Tietosuojavastaava

Farhia Abdi

Puhelinnumero: 040 140 4674

Sähköpostiosoite: info@caringstar.fi

Omavalvontasuunnitelman seuranta

Omavalvontasuunnitelmaa tarkastellaan vuosittain. Suunnitelmaa päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.